تغییرات سامانه

شرح تغییر نوع تغییر نسخه تاریخ تغییر
فرم انواع اقدامات به سامانه اضافه شد. ثبت وضعيت اقدام ارجاع دهنده به قسمت ارجاع درخواست در کارتابل اضافه شد. نمايش وضعيت اقدام ارجاع دهنده به تاريخچه ارجاعات اضافه شد. ستون وضعيت اقدام ارجاع دهنده به کنترل درخواست هاي پرسنل اضافه شد. قابلیت جدید 11.0.18 1401/01/20
ستونهاي مرتبط با پروژه و قرارداد به فرم کنترل وظايف پرسنل در منوي کارتابل اضافه شد. قابلیت جدید 11.0.17 1400/10/21
فرم نمايش تعييرات سامانه در منوي عمليات اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
امکان تعيين ارجاع گيرندنگان در فرم درخواست براي کاربران خاص اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
امکان تعيين انواع پروژه و قرارداد مرتبط با الگوهاي درخواست اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
در فرم درخواست کار در عمليات تنها درخواست هاي دسترسي داده شده به کاربر برايش قابل دسترس خواهد بود تغییر 11.0.16 1400/10/19
فرم اعضا به الگوهاي کار اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19