تغییرات سامانه

شرح تغییر نوع تغییر نسخه تاریخ تغییر
ستونهاي مرتبط با پروژه و قرارداد به فرم کنترل وظايف پرسنل در منوي کارتابل اضافه شد. قابلیت جدید 11.0.17 1400/10/21
فرم نمايش تعييرات سامانه در منوي عمليات اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
امکان تعيين ارجاع گيرندنگان در فرم درخواست براي کاربران خاص اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
امکان تعيين انواع پروژه و قرارداد مرتبط با الگوهاي درخواست اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19
در فرم درخواست کار در عمليات تنها درخواست هاي دسترسي داده شده به کاربر برايش قابل دسترس خواهد بود تغییر 11.0.16 1400/10/19
فرم اعضا به الگوهاي کار اضافه شد قابلیت جدید 11.0.16 1400/10/19