فیلم های آموزشی

مبین در چند دقیقه

روش کار به سامانه

ثبت و پیگیری درخواست

ثبت درخواست تعریف نشده

کارتابل درخواست

کنترل درخواست های پرسنل و کنترل وظایف

مدیریت تغییرات

روش تعریف الگوی سرویس

مدیریت دارایی ها

مدیریت انبار

مدیریت پیمانکاران

مدیریت پروژه ها

مدیریت قراردادها

مدیریت اسناد

ماژول نظرسنجی

ماژول تابلو اعلانات و پرسش های متداول

ماژول وظایف روزانه

تفاوت درخواست و وظیفه