گواهینامه ها

image

گواهینامه تایید فنی نرم افزار مبین صفحه 1

مرجع صادر کننده : شورای عالی انفورماتیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

image

گواهینامه تایید فنی نرم افزار مبین صفحه 2

مرجع صادر کننده : شورای عالی انفورماتیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

image

پروانه کسب

مرجع صادر کننده : اتحادیه صنف الکترونیک و رایانه و اطلاع رسانی شهرستان کرج (اتحادیه شهرستان)